چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 اعضاء هیئت علمی
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : خلیل انصارین
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن :
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی تقی زادیه
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن : 04113330066
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن :
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن : 04133378093
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرید رشیدی
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن :
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن : 04133331198
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن : 04133378093
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : اکبر شریفی
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن :
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد رضا غفاری
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن :
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : هاله میکاییلی
گروه آموزشی : بیماریهای سل و بیماریهای ریوی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیئت علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ریه
تلفن : 04113347054
صفحه اصلی : http://tlrc.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :