جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
جستجو :
  اعضای شورای پژوهشی
اعضای پژوهشی مرکز تحقیقات سل و بیمایهای ریه


   - دکتر خلیل انصارین               CV
  - دکتر اکبر شریفی                  CV
  - دکتر سعید خامنه                 CV
  - دکتر شهریار هاشم زاده         CV
  - دکتر علی تقی زادیه             CV
  - دکتر محمد رضا غفاری           CV
  - دکتر رعنا کیهان منش           CV
  - دکتر هاله میکاییلی              CV
  - دکتر نصرت اله ضرغامی         CV
  - دکتر مجید خلیلی                CV
  - دکتر ابوالقاسم جویبان          CV
  - دکتر ابوالحسن شاکری          CV
  - دکتر ابراهیم سخی نیا          CV 
  - دکتر صفر فرج نیا                   CV
 - دکتر سعید کلاهیان                CV
 - دکتر مسعود ناظمیه               CV
 - دکتر محمد اسعمیل حجازی     CV


نوشته شده در   پنجشنبه هیجدهم اسفند 1390