جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
جستجو :
  فارغ التحصیلان و دانشجویان

دانشجويان دكتراي پژوهشي:

فارغ التحصیلان: دکتر لیلا صاحبی/ دکتر مریم خوب نسب جعفری/ دکتر عباس مهاجری

عناوین پایاننامه ها:

دکتر لیلا صاحبی: شناسایی الگوی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ژنوتایپ ایزوله ها در استانهای شمالغرب و غرب کشور

دکترمریم خوب نسب: بازدم منجمد بعنوان روش نمونه برداری غیر تهاجمی

دکتر عباس مهاجری: کلونیگ، بیان و تخلیص پروتین نوترکیب اندوستاتین انسانی در اشرشیاکولی

در حال تحصیل:

دکتر حمیده اشرفی/ آقای حبیب ذره دارنوشته شده توسط   بابک زارع آبادی