پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 92
ديروز : 274
ماه : 366
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
صفحات/ جراحی و سوختگی                            
      جراحی و سوختگی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ شرح وظایف آموزشی                            
      شرح وظایف آموزشی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ اماکن و فضاهای آموزشی                            
      اماکن و فضاهای آموزشی
پنجشنبه 9 دي 1395
صفحات/ برنامه ارتباط معاون آموزشي مركز آموزشي و درماني سينا با فراگيران                            
      برنامه ارتباط معاون آموزشي مركز آموزشي و درماني سينا با فراگيران
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ همكاران شاغل در آموزش                            
      همكاران شاغل در آموزش
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ اهم فعاليت هاي واحد آموزش                            
      اهم فعاليت هاي واحد آموزش
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ تاریخچه                            
      تاریخچه
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ معاون آموزشي                            
      معاون آموزشي
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ اعضای هیئت علمی- دکتر توحید کاظمی                            
      دکتر توحید کاظمی
سه شنبه 9 آذر 1395
صفحات/ درمانگاه                            
      برنامه ماهانه درمانگاه
شنبه 23 بهمن 1389